de.uni_due.inf.ti.raven.data.automata

Enum Automaton.Type