de.uni_due.inf.ti.raven.encodings

Enum BoundEncoding.Type