de.uni_due.inf.ti.raven.io

Interface AutomatonWriter