Uses of Interface
de.uni_due.inf.ti.raven.io.RavenReader